דרישות החברה הערבית ממשרד הפנים והשלטון המקומי - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

דרישות החברה הערבית ממשרד הפנים והשלטון המקומי

שתף עם חבריך

 

משרד הפנים והשלטון מקומי

צרכים

תקציב מיועד לנושא בשנת 2021
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2021
(מיליון שקלים)*

דרישות מתקציב 2022
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2022
(מיליון שקלים)

תוכנית חומש (מיליון שקלים)

 • תקציב פיתוח
 • השוואת הקצאת מענקי איזון
 • מינהל התכנון
 • שירותי דת ללא יהודים

500

7,520.470

 

כולל תקציב המאבק בקורונה

650

6,387.635

3,250

 

 

* תקציב זה כולל סיוע לרשויות המקומיות להתמודדות עם הקורונה ומענקי איזון לרשויות המקומיות, שבמסגרתם קיימת אפלייה כלפי הרשויות הערביות.

הרשויות המקומיות הפכו לשק החבטות הציבורי ביישובים הערבים. יש לפעול לשיפור רמת השירותים ורמת החיים של התושבים ברשויות המקומיות הערביות. להשגת המטרה, משרד הפנים יפעל באמצעים העומדים לרשותו לצורך סגירת הפער בהוצאה לתושב בין הרשויות ערביות לרשויות היהודיות במעמד סוציו אקונומי 1-5, בניכוי ההשתתפות הממשלתית, עד לשנת 2026.

 • על מנת להשיג מטרה זו, על הממשלה לפעול בין היתר:
 1. להגדלת ההכנסות העצמיות של הרשויות המקומיות מארנונה לעסקים;
 2. להגדלת ההכנסות של הרשויות ממענקים ממשלתיים;
 3. להגברת הנגישות של הרשויות למשאבים הממשלתיים והגדלת המיצוי והמימוש;
 4. לשיפור התשתיות הארגוניות והניהוליות והגדלת יכולות הביצוע;
 5. לייעול הוצאות הרשויות על שירותים מוניציפאליים;
 6. לשיפור ההיערכות לחירום;
 7. לקידום שיתופי פעולה אזוריים לטובת פיתוח כלכלי אזורי;
 8. להקצאת קרקעות לשירותי ממשלה הנדרשים לאוכלוסייה, לרבות תשתיות תחבורה, כיבוי אש, בריאות, תיירות, רווחה ומשרדי ממשלה נוספים על פי הנדרש.
 • מענקי איזון: לצורך סגירת הפער בחלוקת מענקי האיזון וסיוע לרשויות בהגדלת ההוצאה על שירותים מוניציפאליים לטובת שיפור רמת השירותים (בדגש על שיפור פני העיר, ניקיון במרחב הציבורי והגברת הביטחון האישי), יקצה משרד האוצר סך של 400 מיליון שקלים מדי שנה לתגבור מענקי האיזון השוטפים לרשויות הערביות במשך השנים 2022-2026. (סך של 2 מיליארד שקלים בחמש שנים)
 • חלוקת התקציב בקרן לצמצום פערים לא הביאה לצמצום פערים בין הרשויות הערביות ליהודיות. לאור העובדה כי עיקר הפערים בין רשויות מקורם בפער בהכנסות עצמיות מארנונה עסקית, משרדי הפנים והאוצר יתקנו את הקריטריונים שנקבעו לחלוקת כספי הקרן לצמצום פערים בצורה שתשקף נאמנה את מטרת הקרן, כך ש-80% מכספי הקרן יחולקו על בסיס הפערים בהכנסות הרשויות המקומיות שמקורן מארנונה לעסקים.
 • יש לקדם תכניות אזוריות לשיפור רמת השירותים המוניציפאליים וצמצום פערים בין הרשויות הערביות והיהודיות. התכניות שמטרתן ייעול וטיוב מערכי השירות הליבתיים, ייערכו בראייה אזורית ויבוצעו במסגרת האשכולות האזוריים. לצורך כך, יקצה משרד האוצר למשרד הפנים תקציב תוספתי על סך 50 מיליון שקלים בפריסה של 250 מיליון שקלים בשנה בכל אחת מהשנים 2022-2026.
 • תגבור מענקי פיתוח שוטפים: משרד האוצר יקצה למשרד הפנים סך של 200 מליון שקלים מדי שנה במהלך השנים 2022-2026 (סך כולל של מיליארד שקלים) לצורך תגבור מענקי הפיתוח השוטפים של הרשויות המקומיות הערביות.
 • לצורך סיוע לרשויות המקומיות בהשלמת מימון פרויקטים תשתיתיים מתוכננים ואשר חסר מימון להשלמתם ולצורך מימון הסרת חסמי פיתוח יקצה משרד האוצר סך של 200 מיליון שקלים כל שנה במהלך השנים 2022-2026 (סך של 1 מיליארד שקלים).
 • יוקם צוות בראשות החשב הכללי במשרד האוצר בהשתתפות נציגי משרד הפנים ונציגי המשרד לשוויון חברתי אשר יבחן אפשרויות להגדלת הנגישות של הרשויות המקומיות לאשראי בנקאי.
 • חלוקת הכנסות מארנונה: לאור העובדה כי %2 בלבד מהארנונה שלא למגורים בישראל הינה על נכסים שנמצאים בתחומי שיפוט של רשויות ערביות, ולצורך הגדלת הכנסות הרשויות המקומיות הערביות מחלוקת הכנסות מארנונה, הממשלה תטיל על שרת הפנים:
 1. לבטל את כתב המנדט ולאפשר דיון בוועדות הגיאוגרפיות לכלל הבקשות לחלוקת הכנסות ושינוי תחומי השיפוט;
 2. לקבוע קריטריונים ברורים לאישור/דחיית הבקשות הן ע"י הוועדות והן ע"י שרת הפנים;
 3. לייצר שקיפות בפעילות הוועדות ומשרד הפנים לאורך כל התהליך לרבות נגישות למידע אודות הנכסים האזוריים המניבים וההכנסות מהם;
 4. לדווח בפני וועדת השרים לענייני החברה הערבית ובפני וועדת הפנים בכנסת אודות כל הבקשות שטופלו, שנדחו או שטרם נבחנו.
 • חיזוק ההון האנושי ברשויות הערביות: לצורך שיפור התשתית הארגונית והניהולית והגדלת יכולות הביצוע ברשויות הערביות יפעל המשרד לשוויון חברתי להמשך הפעלת מיזם מווארד (התכנית למיצוי משאבים ופיתוח כלכלי ברשויות המקומיות הערביות) לשנים 2022-2026 והלהרחבת המיזם לכל הרשויות.  
 • לצורך שיפור ההיערכות לחירום ברשויות, יקצה משרד האוצר למשרד הפנים סך של 100 מיליון שקלים על פני השנים 2022-2026.
 • לצורך הגדלת היצע הדיור הממשלתי ביישובים הערבים, יוקם צוות בראשות החשב הכללי ונציגים ממשרד הפנים, המשרד לשוויון חברתי ומשרד הבינוי והשיכון אשר ימפה את הדיור הממשלתי הקיים ביישובים הערבים ויבחן את הצורך בהגדלת היקף הנכסים הממשלתיים ביישובים הערבים לצד הסרת חסמים.
 • שירותי דת לערבים: תקציב שירותי דת לערבים במשרד קטן מתקציב שירותי הדת ליהודים. בתי תפילה ובתי קברות מוסלמים, נוצרים ודרוזים סובלים מאפליה ובחלק מהמקרים מהזנחה. יש להגדיל את התקציב ל-50 מיליון שקלים בשנה.

 

 

 

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח