מרכז מוסאוא עתר לבטל מינוי פוליטי שערכה השרה גילה גמליאל - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

מרכז מוסאוא עתר לבטל מינוי פוליטי שערכה השרה גילה גמליאל

שתף עם חבריך

מרכז מוסאוא, עתר לבג"צ נגד החלטת השרה לשוויון חברתי לבצע מינוי פוליטי לתפקיד ראש הרשות לפיתוח כלכלי בחברה הערבית. בית המשפט התבקש להוציא מלפניו צו על תנאי והמורה למשרד לבוא  וליתן טעם מדוע לא יבוטל מינויה של הגב' לירון הנץ לתפקיד ראש הרשות לפיתוח כלכלי ומדוע לא יפעל המשרד למנות, באמצעות ועדת איתור ולאחר תהליך היוועצות עם וועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות, אזרח או אזרחית ערבים לתפקיד כמתבקש מכוח החקיקה והנהלים החלים בנושא ייצוג הולם ובהתאם להחלטות הממשלה.

בית המשפט התבקש באמצעות עורכי הדין  עמי הולנדר, עו"ד רנא גורבאן,  עו"ד אחמד גזאוי,  עו"ד גסאן טנוס, עו"ד מאריאן אבי נאדר, עו"ד מאריה ג'מאל ואלבר נחאס לקבוע דיון בעתירה, על מנת שיתאפשר מתן סעד אפקטיבי בה. מינויה, הזמני, בתקופת בחירות, של הגב' הנץ לתפקיד ראש הרשות לפיתוח מיום 7.1.2020, בא לאחר כשנתיים של סחבת בהליך למינוי קבוע של ראש הרשות, והוא נועד, לדברי השרה גמליאל, לצורך ניהול גיבושה המיידי של תכנית חומש חדשה בעניין פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי בחברה הערבית . תכנית חומש כזאת אמורה להיות מוגשת לממשלה עד סוף שנת 2020, ועל כן ברור שהמינוי הזמני יהפוך להיות קבוע למרות העדר כל ניסיון או הכרות של גב' הנץ עם האוכלוסייה הערבית, תרבותה, מנהגיה וגורמי המפתח להנעת תהליכים בה, יהפוך את תכנית החומש המתגבשת על ידי הגב' הנץ, אשר חשיבותה לקידום החברה הערבית הינה מכרעת, לאות מתה, ולתכנית בלתי ניתנת ליישום. הגב' הנץ קיבלה את התפקיד ללא  ניסיון קודם בתחום, במהלך תקופת בחירות, מבלי שהגישה מועמדות לוועדת איתור ולאחר הקפאה בלתי מוצדקת, ותמוהה, של הליך איתור קודם לתפקיד שלא ברור מה עלה בגורלו.

עד להכרעת בית המשפט בעתירה למתן הצווים על תנאי, התבקש בית המשפט ליתן צו ביניים המופנה לגמליאל והנץ המורה להן להימנע מכל פעולה שעלולה להשפיע על אופן גיבוש תכנית החומש בעניין פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסייה הערבית. צו ביניים המופנה לגמליאל ולנציב שירות המדינה לבטל את מינויה של הגב' הנץ ולפתוח בהליך איתור למינוי ראש הרשות לפיתוח מקרב האוכלוסיה הערבית, תוך קיום היוועצות עם נציגי החברה הערבית, לרבות וועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות.    

מרכז מוסאוא טוען שמדובר בהחלטה בלתי סבירה המתעלמת מחקיקה ראשית, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, נהלי נציבות שירות המדינה, ומעבר לכך מעקרונות בסיסיים של צדק ושוויון. מינויה של גב' הנץ  למשרה החשובה ביותר בשירות המדינה לאוכלוסיה הערבית, משרה שכל תכליתה הינה קידום השוויון וסיוע לחברה הערבית, הינו מינוי הפוגע פגיעה קשה באוכלוסייה הערבית. מדובר במינוי שנעשה תוך התעלמות מהליך ועדת איתור שאותו עברו מועמדים ראויים ומצוינים מקרב האוכלוסייה הערבית אשר עמדו בכל תנאי הסף והדרישות כפי שהופיעו בפנייה לאיתור מועמדים למילוי המשרה. במקום לאתר מועמד/ת למינוי קבע, פעלה משיבה 1 למנות את מנכ"ל משרדה, מר אבי כהן, כממלא מקום מנהל הרשות, ולאחר כשנתיים מינתה את הנץ, תוך פגיעה בעבודתה של ועדת האיתור, ובמועמדים שניגשו וזלזול בהוראות החוק לייצוג הולם.

הפגיעה האמורה קשה במיוחד לאור תכליתו של המינוי הבלתי סביר: ניהול גיבוש מיידי של תכנית חומש בעלות של עשרות מיליארדים שתיקבע לאוכלוסיה הערבית, למעשה,  את עתידן ואפשרות התקדמותן ושילובן בחברה ובכלכלה. את תכנית החומש אמורה הגב' הנץ לנסח בהעדר כל ניסיון או הכרות עם האוכלוסייה הערבית, תרבותה, מנהגיה, ארגוניה וגורמי המפתח להנעת תהליכים בה, וכל זאת תוך שהיא מתפקדת במקביל גם כראש האגף לתכנון מדיניות ואסטרטגיה של המשרד לשוויון חברתי וגם כדירקטורית ברשות שדות התעופה.

מדובר במינוי שלא ניתן להסבירו אלא באמצעות העובדה שבהליך ההחלטה בעניינו לא רק שלא נשקלו כלל השיקולים הרלוונטיים, אלא שבאופן קרוב לוודאי נשקלו שיקולים זרים - ריצוי מקורבים ומניעים פוליטיים אחרים.

העתירה טוענת כי הצו לא יפגע בהנץ שתמשיך לעבוד בתפקידה הנוכחי כמנהלת אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה במשרד לשוויון חברתי יוכלו קיים הליך מינהלי תקין לאיתור מועמד ראוי למשרת ראש הרשות לפיתוח.

האוכלוסיה הערבית מצוייה בתת ייצוג מחפיר בשירות המדינה. תת ייצוג זה הוא למעשה הפרה של חובת המדינה להבטיח ייצוג הולם כפי שנקבעה בחקיקה ובפסיקה. הפרת החובה לייצוג הולם, בהיותה נגזרת מעקרון השוויון, מהווה פגיעה בעקרון יסוד זה המהווה נר לרגלי פעולת רשויות המדינה.

תפקיד ראש הרשות לפיתוח כלכלי הינו מבין התפקידים אשר לא ניתן לחלוק על נחיצות ייעודם כאמור בסעיף 15א(ב)(2) לחוק המינויים למועמד מקרב האוכלוסיות הזכאיות. העובדה כי לתפקיד זה מונתה, ללא מכרז וללא ועדת איתור, בתקופת בחירות, מי שאינה מקרב האוכלוסייה הערבית, הינה החלטה בלתי סבירה אשר בהליך קבלתה ספק אם נשקלו כל השיקולים הרלוונטיים, ואף אם יוכח כי נשקלו כל השיקולים הרלוונטיים, נראה כי לא יתכן שניתן לשיקול בדבר נחיצות ייעוד המשרה לאזרח או אזרחית מהחברה הערבית, בו עוסקת המשרה ואשר על פיתוחו וקידומו אחראי נושא המשרה, משקלו הראוי.

סוגיית מינויה של הגב' הנץ לראש הרשות לפיתוח הינה דוגמה ספציפית לחדלונה של הממשלה ליישם את החלטותיה בעניין ייצוג הולם, כאשר המשרד שהוטלה עליו משימת קידום הפיתוח הכלכלי והשוויון האזרחי מזלזל לאורך שנים בחוק ובהחלטות הממשלה. מרכז מוסאוא מציין כי המשרד מתעלם ממספר החלטות ממשלה בנושא הייצוג ההולם וביניהם החלטה מספר 2579 מיום 11.11.2007 והחלטת ממשלה 4436, מיום 25.1.2009 שעניינן ייצוג הולם בשירות המדינה לבני האוכלוסייה הערבית.

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח