דרישות החברה הערבית ממשרד התחבורה - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

דרישות החברה הערבית ממשרד התחבורה

שתף עם חבריך

משרד התחבורה

צרכים

תקציב מיועד לנושא בשנת 2021
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2021
(מיליון שקלים)

דרישות מתקציב 2022
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2022
(מיליון שקלים)

תוכנית חומש (מיליון שקלים)

 • תשתיות כבישים פנימיים ובינעירוניים
 • תחבורה ציבורית כולל רכבות לטייבה, טירה, סכנין ואום אלפחם

500

36,438.106

2,000

36,600

12,500

 

 

מצב שירותי התחבורה ביישובים הערבים הופקר לאורך כל השנים. תוכניות שגובשו בידי משרד התחבורה נגנזו או בוצעו באופן חלקי. משרד התחבורה בחר בחברת נתיבי איילון להכנת תוכנית רב שנתית. האומדן של התכנית לסגירת פערים בתשתיות תחבורה הגיע ליותר מ-20 מיליארד שקלים. בינואר 2021 הוצגה תוכנית אב לתחבורה ציבורית ב-133 יישובים ערבים. הסיכומים התקציביים ליישום שתי התוכניות לוקים בחסר.

נוכח הפערים הקיימים בתחומי תשתיות התחבורה, הנגישות והבטיחות בדרכים בין היישובים הערבים ליישובים היהודים, מוצע:

 1. כבישים עירוניים:
 1.  הממשלה חייבת לאמץ את התכנית האסטרטגית התחבורתית של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים באמצעות חברת נתיבי איילון ליישובים הערביים. יישומה של התכנית יחל משנת 2022. עד סוף שנת 2021 משרדי התחבורה והאוצר יקצו את מלוא התקציב שהוקצה לפי החלטות הממשלה הקודמות 922 ו-1480.
 2. התכנית תיתן דגש מיוחד על פרויקטים שנותנים מענה לנגישות לשירותי חינוך, בריאות ותעסוקה, להסרת חסמי דיור ולפיתוח כלכלי ביישובים הערביים (כגון צירים ראשיים).
 3. קריטריונים לתיעדוף הפרויקטים ולחלוקתם בין יישובים גדולים, בינוניים וקטנים יגובשו בין משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, חברת נתיבי איילון, אגף התקציבים במשרד האוצר והרשות לפיתוח כלכלי ביחד עם וועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות.
 4. בשלב הראשון, התוכנית תתוקצב לשנים 2022-2023 בסך של מיליארד שקלים מדי שנה.
 1. כבישים חוצי יישובים:
 1. לקבוע כי בשנת 2022 יוקצה תקציב של 500 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב לשדרוג כבישים החוצים את היישובים הערבים. השקעה זו צפויה לשפר את איכות זרימת התנועה בכבישים אלו, לדאוג להגברת רמת הבטיחות וכן לתרום לפיתוח הכלכלי והחברתי לתושבי היישובים ולמשתמשי הכבישים הנדונים.
 2. לקבוע כי משרד התחבורה, בהסכמת משרד האוצר והרשות לפיתוח כלכלי, רשאים להסיט סכומים מתקנת כבישים עירוניים לתקנת כבישים חוצי יישובים וההפך על מנת למקסם את הביצוע השנתי של תשתיות הכבישים ביישובים הערבים.
 1. תחבורה ציבורית:
 1. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ימשיך ביישום החלטת ממשלה מס' 922 לעניין תקצוב 40% מסך תקציב תוספות השירות בתחבורה ציבורית, או 100 מיליון שקלים בשנה, הגבוה מבין השניים, לטובת תחבורה ציבורית ביישובים הערבים, עד להשוואת רמת הכיסוי התחבורתי.
 2. התכנית תתמקד בין היתר בנושאים הבאים:
 • סגירת הפערים בשירות והשלמות כיסוי תחבורה ציבורית.
 • התמקדות בשיפור השירות העירוני וביישובים בגודל בינוני וקטן בחברה הערבית.
 • המשך הקצאה לתוספת שרות.
 • מתן מענה גמיש להסעת עובדים וסטודנטים למקומות עבודה שנותן מענה לתמיכה במאמץ התעסוקתי.
 • טיפול עומק בכחמישה מרחבים עירונים לצורך יצירת שינוי מהותי ברמת החיים בכלל ובדפוסי הנסיעה בפרט.
 • שיפור השירות בשכונות הערביות בערים המעורבות.
 • קידום אחראי תחבורה ציבורית ברשויות המקומיות או באשכולות המרחביים של משרד הפנים.
 1. הסעת המונים:
 1. תחנת רכבת טירה - טייבה: לקבוע כי תחנת רכבת טירה - טייבה תתוקצב באופן מידי לביצוע, לשם כך משרד התחבורה והבטיחות בדרכים יקצה תוספת של 100 מיליון שקלים לתקציב המסילה המזרחית.
 2. מסילת מנשה:
 • לקבוע כי מסילת מנשה בקטע הדרומי תתוקצב לביצוע מיד עם סיום ההליך הסטטוטורי אשר צפוי בשנת 2023 בהתאם לאמדן בחלופה שתסוכם במוסדות התכנון, לרבות מרכז תחבורה משולב אשר יקשר בין מסילת מנשה לבין מערכת הסעת המונים בכביש 65 חוצה ואדי ערה.
 • המועצה הארצית לתכנון ובניה תתעדף את החלופה התת קרקעית עד לסוף רבעון ראשון 2022.
 1. מערכת הסעת המונים כביש 65 חוצה ואדי ערה:
 • תוקם מערכת הסעת המונים לאורך כביש 65 חוצה ואדי ערה באמצעות הרחבת הכביש הקיים לרבות הוספת נתיבים ייעודיים להסעת המונים, הקמת כלל המחלפים בתוואי ושדרוג כבישי הגישה ליישובים המקומיים לאורך הציר.
 • לשם כך יוקצה למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים תקציב של 500 מיליון שקלים עבור מנה ראשונה של קידומי זמינות לפרויקט, ובהמשך תתקבל החלטה על שיטת תקציב הפרויקט (תקציבי או PPP).
 1. כביש 2: פרויקט הסטת והרחבת הכביש, כולל מחלף יציאה מהכפר ג'סר אזרקא, תקודם כחלק מקטע קיסריה – חדרה.
 1. בטיחות בדרכים:
 1. לאור שיעור המעורבות הגבוה והעקבי של האוכלוסייה הערבית בתאונות דרכים, 32% מההרוגים ו-26% מהמעורבים בתאונות קשות בשנת 2020, הממשלה מנחה את הרשות לבטיחות בדרכים לבצע תוכנית ממוקדת בקרב החברה הערבית.
 2. התכנית תתמקד בתחומים הבאים הבאים:
 • תשתיות: יישום תכנית התמרור; הקמת מרכזי הדרכה; הקמת מתחמי הדרכה לבטיחות בדרכים בבתי הספר; קידום מיזמים להורדה והעלאה בטוחה בסביבות בתי ספר יסודיים וטרום חובה.
 • הסברה: ייעודית לחברה הערבית, שילוט חוצות, תכניות להפחתת ההיפגעות כתוצאה מתאונות חצר.
 • חינוך: הפעלת תכניות לימוד ייעודיות לבתי הספר בחברה הערבית הכוללות מערכי שיעור ויחידות לימוד מתוקשבות, סדנאות הורים ותלמידים, פעולות חינוכיות בקרב חניכי תנועות הנוער ומועדוני הנוער וכו'.
 • ניהול הבטיחות במרחב העירוני: הקמת גופי מתנדבים עירוניים לבטיחות בדרכים, חיזוק מטות הבטיחות העירוניים, הכשרות והשתלמויות למהנדסי רשויות מקומיות בתחום הבטיחות בדרכים וכו'.
 • מידע ומחקר: ביצוע חקירות עומק לתאונות שהתרחשו ביישובים הערבים, הערכה וליווי בנושאי מיקוד של אחריות הורית, חגירה, מהירות ונהגים צעירים.

יעדי התוכנית יהיו כדלקמן:

א. הפחתה של שליש במספר הנפגעים באופן קשה או קטלני.

ב. הפחתה של 25% בסוג עבירות התנועה בהן תתמקד התכנית.

ג. שיפור בעמדות הנהיגה כלפי נהיגה בטוחה (תרבות של נהיגה בטוחה).

ד. שיפור של 15% באקלים הבטיחות בדרכים.

היקף התכנית בחומש הקרוב יעמוד על 500 מיליון שקלים, מתוכם 100 מיליון שקלים בשנת 2022, ותתוקצב באופן הבא:

 1. 30% מתקציבי הרשות לבטיחות בדרכים (למעט מנהלה) יופנו למתן מענים בחברה הערבית (כ-15 מיליון שקלים בשנה לפי תקציב שנת 2020).
 2. משרד האוצר יתגבר תקציב הרשות לבטיחות בדרכים בכל שנה בסך של 50 מיליון שקלים.
 3. מתוך תקציבי פיתוח כבישים עירוניים בשנים 2022 – 2023 ינוכה סך של 40 מיליון שקלים בשנה לתגבור תקציבי התמרור ברשויות המקומיות.

 

 

 

 

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח