דרישות החברה הערבית ממשרד העבודה והתעסוקה - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

דרישות החברה הערבית ממשרד העבודה והתעסוקה

שתף עם חבריך

משרד העבודה והתעסוקה

צרכים

תקציב מיועד לנושא בשנת 2021
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2021
(מיליון שקלים)

דרישות מתקציב 2022
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2022
(מיליון שקלים)

תוכנית חומש (מיליון שקלים)

 • עידוד תעסוקה לצעירים ונשים
 • תעסוקת הורים ומעונות יום
 • הכשרות מקצועיות

50

4,205.208

500

3,395.011

2,500

 

נוכח הירידה המתמשכת בשיעורי התעסוקה של גברים ערבים, הפערים הגדולים בין שיעורי התעסוקה של נשים ערביות לנשים יהודיות וההשפעה הכלכלית העצומה של פערים אלו על הצמיחה במשק, הממשלה חייבת לאמץ את המלצות הצוות הבין-משרדי בנושא תעסוקה בחברה הערבית שדן והמליץ על פתרונות לקידום התעסוקה בחברה הערבית.

 1. יעדי תעסוקה: הממשלה חייבת לאמץ את יעדי הועדה לקידום תחום התעסוקה 2030 ביחס לחברה הערבית לפיהם:
 1. יגדל שיעור השתתפות הנשים הערביות בשוק העבודה ל-45% עד שנת 2026 ותהיה עלייה של 2.6% לשנה בשכר החודשי הנומינלי.
 2. ביחס לגברים הערביים, יעד שיעור ההשתתפות שלהם בשוק העבודה עד לתום שנת 2026 הינו עלייה שנתית של נקודת אחוז אחת לפחות מדי שנה. ביחס לשכר, עלייה של 3% לשנה בשכר החודשי הנומינלי.
 3.  הממשלה תאמץ את המלצת הצוות הבין-משרדי ותסמן את קבוצות היעד העיקריות לצורך מתן מענים להשגת יעדי התעסוקה:
 • גברים ונשים ערביים צעירים עם השכלה תיכונית ומטה
 • צעירות ערביות עם השכלה אקדמאית ועל תיכונית
 1. לצורך השגת יעדים אלו על הממשלה להנחות את זרוע העבודה, משרד הכלכלה והתעשיה, משרד האוצר ושירות התעסוקה לנקוט בצעדים הנדרשים והמפורטים במסגרת דוח הצוות הבין-משרדי.

צעדים אלו יכללו בין היתר:

 1. הרחבת מסלולים לתמרץ מעסיקים ברשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה להעסקת עובדים מהחברה הערבית בדגש על קבוצת הצעירים חסרי השכלה אקדמאית (בנייה או הרחבת תת מסלול לצעירים חסרי מעש), מסלולים שמעודדים תעסוקה מרחוק, הרחבת המסלולים המתמרצים קליטת מתמחים וצעירים במשרתם הראשונה;
 2. סיוע במבחני הרישוי ללומדים בחו"ל ובהשתלבותם בתעסוקה מותאמת ללימודיהם;
 3. מתן תמרוץ כלכלי לעובדים במטרה לעודד חזרה לעבודה;
 4. מתן תמרוץ כלכלי לחסרי מעש במטרה לעודד כניסה לעבודה;
 5. הרחבת תוכנית מעגלי תעסוקה בשירות התעסוקה לעידוד כניסה לעבודה בקרב מקבלי הבטחת הכנסה
 6. חיזוק מיומנויות השפה העברית והאנגלית;
 7. הפעלת מנגנון תמרוץ למכללות הטכנולוגית לשם הגדלה משמעותית של מספר הסטודנטים הערבים הלומדים במכללות טכנולוגיות;
 8. הגדלת שיעור הדיפלום והפחתת שיעור הנשירה במכללות טכנולוגיות באופן ניכר  על ידי מתן מלגות ללומדים במצב סוציו-אקונומי נמוך ומימון תוכניות לליווי וסיוע לסטודנטים ערבים;
 9. התאמת פעילות מרכזי ריאן והרחבת הכלים והמענים במסגרתם;
 10. הגדלת מספר ההכשרות המקצועיות האפקטיביות והפחתת שיעור הנשירה תוך העדפת מסלולי הכשרה משולבי השמה. על ההכשרות להיות מונגשות שפתית וגאוגרפית ומותאמות לקהל היעד;
 11. הגדלת היצע מעונות היום ברשויות הערביות וערים מעורבות;
 12. הסבת הנדסאים ואקדמאיים והכוונה למקצועות בביקוש ותיעדוף גבוה;
 13. גיבוש תוכנית להסבות מקצועיות למבוגרים העוסקים במשלוחי יד פיזיים או בעלי רמת שחיקה גבוהה;
 14. קידום ומימון תוכניות ופעילויות להגדלת הגיוון התעסוקתי.

לצורך השגת יעדים אלו, יוקצו התקציבים הבאים:

 1. זרוע העבודה – מיליארד שקלים בחמש שנים
 2. שירות התעסוקה – 500 מליון שקלים מדי שנה.
 3. רשות ההשקעות – מנהל מסלולי תעסוקה – 500  מיליון שקלים מדי שנה
 1. על הממשלה לאמץ את המלצות הצוות הבין-משרדי בכל הנוגע להגברת הבינוי של מעונות יום ביישובים ערבים וערים משותפות ולהנחות את האגף למעונות יום להקצות סך של 40% מתקציבו לצורך תכנון והקמה של מעונות יום בחברה הערבית ולפעול בהתאם להמלצות שנקבעו בדוח, כאשר לפחות 500 מיליון שקלים יוקצו למימון תכנון של מעונות יום ברשויות ערביות וערים מעורבות. כמו כן, יוקם צוות ייעודי שיתכנס מדי רבעון ותפקידו לדון בחסמים הקיימים בבינוי מעונות יום ביישובים הערבים ובערים מעורבות לצורך הסרתם. בנוסף, האגף יפעל בצורה אקטיבית להעמדת מידע זמין ועדכני לחברה הערבית ביחס לזכויות ההורים בכל הנוגע לסבסוד שכר הלימוד במעונות יום.
 2. רשות המסים תמשיך בהפניית 33% מתקציב הפרסום של רשות המסים לעניין מס הכנסה שלילי לאוכלוסיה הערבית לצורך שיווק תכנית מענק הכנסה (מס הכנסה שלילי) והגדלת הניצול של התכנית. רשות המסים תדווח לרשות לפיתוח כלכלי על שיעור הניצול של המענק בקרב החברה הערבית מדי שנה. ככל שקיימים חסמים בפני החברה הערבית לניצול המענק, יפעלו הצדדים להסיר אותם.

 

 

 

 

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח