נציבות שירות המדינה - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

נציבות שירות המדינה

שתף עם חבריך

 

נציבות שירות המדינה- גיוון תעסוקתי ברשויות המדינה

לנוכח חשיבות נושא הגיוון התעסוקתי במשרדי ממשלה, ובחברות ממשלתיות, הממשלה צריכה לראות צורך חיוני בהגברת הפעולות והכלים שיבטיחו קידום תהליכי גיוון, שוויון ושילוב אזרחים ערבים בכל הגופים הממשלתיים. הממשלה חייבת לקבל החלטה לקביעת יעדים ופעולות לפי העניין לקידום הייצוג של בני החברה הערבית, לרבות במשרדי הממשלה, חברות ממשלתיות, תאגידים ציבוריים ובמגזר הפרטי. לאור האמור, יש לנקוט בצעדים הבאים:

א.      נציב שירות המדינה חייב להביא לאישור הממשלה החלטה להגברת הייצוג ההולם בשירות המדינה, כדי לעמוד בחובת הייצוג ההולם שנקבעה בחוק. ביחס לחברה הערבית, על הממשלה להנחות כי הצעת ההחלטה תכלול יעד מעודכן שמבטא את הצורך בשילוב החברה הערבית באופן מלא בכל אחד ואחד ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך ובדגש על משרות הביניים והבכירות. כמו כן, על הממשלה להנחות כי הצעת ההחלטה שתובא בפניה תכלול הצעות להסרת החסמים, כלים ופעולות נדרשות להשגת היעדים.

ב.       הממשלה נדרשת להביא תיקון לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ו – 1976, כך שיבטיח ייצוג הולם לחברה הערבית בקרב עובדי החברות הממשלתיות.

ג.        מנהל רשות החברות הממשלתיות חייב לפעול למינוי של דירקטורים ערבים בכל החברות הממשלתיות, ויקבע, תוך 60 ימים , יעדים לשיעור העובדים מקרב החברה הערבית בחברה, וזאת לתקופה של עד חמש שנים ובתום עשר שנים כפי שיומלצו על ידי רשות החברות הממשלתיות.

ד.       על נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה להפעיל תוכנית ייעודית לרתימת מעסיקים גדולים במשק להעסקת אוכלוסייה מגוונת, בדגש על החברה הערבית לרבות מתן מעטפת כלים שכוללת ייעוץ ארגוני וליווי משפטי, מתן הכשרות, כלים, ידע וליווי צמוד בתהליכי הטעמת ההעסקה המגוונת. בנוסף, הנציבות על לגבש תוכנית עבודה להגברת המודעות של הציבור הערבי לאיסור האפליה בשוק העבודה. סך התוכנית תעמוד על 25 מליון שקלים. משרד האוצר יקצה מדי שנה לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה סך של חמישה מליון שקלים.

ה.       יש להטיל על המשרד לשוויון חברתי לתגבר ולהחיש פעולות נדרשות להגברת הגיוון וקידום תעסוקה איכותית של החברה הערבית במגזר הפרטי. לצורך כך, על המשרד לבחון הפעלה של מיזם או מיזמים משותפים לצורך הגברת השתתפות והגיוון במגזר הפרטי כפי שנעשה עד היום. לצורך כך יעמיד משרד האוצר סך של חמישה מיליון שקלים כתקציב ייעודי תוספתי.

ו.        על הממשלה להנחות את שרי הממשלה והוועדה לבדיקת מינויים הפועלת מכח חוק החברות הממשלתיות, התשל"ו – 1976, כי לצורך השגת ייצוג הולם בקרב הוועדות הציבוריות, הוועדים המנהלים והדירקטוריונים הממונים, יובטח יחס של נציג אחד לפחות מקרב החברה הערבית לכל חמישה נציגים הממונים (20%).

 

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח